Alle prijzen
zijn excl. BTW.

06-50655528

ma-vr

van 09:00-17:00uur

 

iDEAL

Algemene voorwaarden Voor Iedereen handelend onder www.vistaplanonline.nl

Algemene Voorwaarden van Voor Iedereen, statutair gevestigd te Barneveld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 55302475. BTWnr.: 1674.41.528.B.01.

Artikel 1 - Begripsbepaling
1.1 Onder “Voor Iedereen” wordt in deze voorwaarden verstaan: Voor Iedereen en al haar activiteiten onder de handelsnaam vistaplanonline.
1.2 Onder "Afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het (samenwerkings)verband welke in verband met het leveren van diensten en/of zaken door Voor Iedereen dan wel het verrichten van enige andere prestatie met Voor Iedereen een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Onder "overeenkomst" wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Afnemer en Voor Iedereen tot het leveren van diensten en/of zaken door Voor Iedereen ten behoeve van Afnemer.
1.4 Onder “website” of “webwinkel” wordt in deze voorwaarden verstaan: www.vistaplanonline.nl.

Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Voor Iedereen in het kader van haar bedrijfsuitoefening gedaan c.q. gesloten.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de Afnemer te kennen dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk in onderling overleg worden afgeweken.
2.4 Afwijkingen door Voor Iedereen ten gunste van de Afnemer, hebben nimmer een terzijde stellen van deze voorwaarden in andere gevallen tot gevolg. Afnemer kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Voor Iedereen deze voorwaarden in het verleden soepel heeft toepast.
2.5 Overeenkomsten en/of nadere afspraken, buiten de mondelinge of schriftelijke opdracht om met Voor Iedereen, dan wel met ondergeschikt personeel van Voor Iedereen gemaakt, verbinden Voor Iedereen slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Voor Iedereen zijn bevestigd.
2.6 Indien ook de Afnemer naar de toepasselijkheid van zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn bij gebleken strijdigheid, desalniettemin slechts de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Voor Iedereen uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Afnemer instemt.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Voor Iedereen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en kunnen in ieder geval binnen zeven werkdagen na uitbrenging door Voor Iedereen worden herroepen.
3.2 Elke aanbieding is, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren zulks ter bepaling Voor Iedereen.
3.3 Een leveringsovereenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een gedane bestelling en/of een ontvangen betaling door Voor Iedereen.
3.4 Voor Iedereen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.
3.5 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Voor Iedereen dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling mede. Eventuele reeds betaalde bedragen aangaande onderhevige bestelling worden dan teruggestort.

Artikel 4 - Levering
4.1 Alle artikelen zijn doorgaans binnen enkele dagen tot doorgaans vier weken maximaal leverbaar. De Afnemer krijgt per omgaande een bevestiging van de geplaatste order per e-mail. Indien een artikel tijdelijk niet voorradig is, krijgt de Afnemer zo spoedig mogelijk per e-mail bericht. Deze bestelling wordt door Voor Iedereen aangehouden.
4.2 De artikelen worden geleverd op het afleveradres dat Afnemer heeft opgegeven bij het aanmaken van zijn/haar account op de vistaplanonline webwinkel. Indien Afnemer een ander afleveradres wenst, dient dit per e-mail aan Voor Iedereen te worden doorgegeven direct na gedane bestelling en onder uitdrukkelijke verwijzing naar de betreffende bestelling.
4.3 Pakket leveringen geschieden tot aan de voordeur van Afnemer. Voor Iedereen levert hetgeen door haar eigen wagens wordt vervoerd, niet slechts begane grond. Mits gebruik gemaakt kan worden van een geschikte lift behoort ook verdiepingenwerk tot de mogelijkheden. Voor Iedereen kan niet verantwoordelijk worden gehouden of overgaan tot ontbinding van de overeenkomst indien een artikel, in verband met de afmetingen, niet op eerste of hogere verdieping(en) gebracht kan worden.
4.4 De door Voor Iedereen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief, met dien verstande, dat de levertijd in elk geval niet meer bedraagt dan 45 (vijfenveertig) dagen na ontvangst van de bestelling. Met het aangaan van de overeenkomst accepteert Afnemer de aangegeven leveringstermijn. Voor Iedereen is gehouden aan het monitoren van de leveringen binnen de gestelde levertijden.
4.5 Overschrijding van deze leveringstermijn leidt niet tot verzuim van rechtswege. Een ingebrekestelling is dan ook vereist alvorens Voor Iedereen in verzuim kan geraken.
4.6 Vanaf het moment van de aflevering, is de zaak reeds voor risico van de Afnemer. In geval van schade tijdens het transport kunnen Voor Iedereen artikelen binnen zeven dagen vervangen worden. Artikelen welke zijn afgeleverd door de bezorgende instantie en door de Afnemer in ontvangst is genomen en daarmee geaccepteerd vallen hier niet onder.
4.7 Leveringen in gedeelten moeten door de Afnemer worden aanvaard. Ten aanzien van leveringen in gedeelten worden de bepalingen die gelden voor de levering van de gehele order/opdracht onverkort toegepast. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van de termijn voor betalingen en de termijn waarbinnen dient te worden gereclameerd.

Artikel 5 – Prijzen
5.1 Prijsopgaven worden door Voor Iedereen steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen en zijn, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, inclusief B.T.W. en exclusief verpakkings- en verzendkosten. De vermelde prijzen zijn in euro's (€).
5.2 Indien zich voor de levering, doch na het sluiten van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, is Voor Iedereen gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zulks evenwel met een maximum van 20% van de in eerste instantie overeengekomen prijs. Één en ander geldt ook, indien de prijsverhoging ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.
5.3 Indien Voor Iedereen overgaat tot het verhogen van haar prijzen, zoals in het vorige lid omschreven, heeft Afnemer het recht om de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden, mits de Afnemer Voor Iedereen binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving der prijsverhoging per email van dit besluit op de hoogte stelt.

Artikel 6 - Betaling
6.1 Tenzij schriftelijk, in uitzonderings gevallen, anders door Voor Iedereen is aangegeven, dient betaling vooraf te geschieden.
6.2 Betaling dient te geschieden:
A. Middels bancaire overschrijving via Ideal (NL) of Mistercash (B).
B. Middels vooruitbetaling op de door Voor Iedereen aangegeven bankrekening.
6.3 Betalingen worden gedaan in euro’s.
6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Afnemer vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden van rechtswege in verzuim. Vanaf die dag is Voor Iedereen gerechtigd een vertragingsrente van 1,5% per maand aan de Afnemer in rekening te brengen.
6.5 Voor Iedereen is voorts gerechtigd om vanaf het verstrijken van de betalingstermijn aan Afnemer alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, welke verband houden met het innen van de factu(u)r(en). De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het aan Voor Iedereen te betalen factuurbedrag en eventuele rente, e.e.a. met een minimum van € 50,00, en onverminderd het recht van Voor Iedereen om hogere kosten in rekening te brengen, indien deze door hem aantoonbaar gemaakt kunnen worden.
6.7 Het is de Afnemer niet toegestaan om een vordering van Voor Iedereen, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van Afnemer.
6.8 Geen enkele klacht, schade- of garantieclaim, welke Afnemer tegen Voor Iedereen meent te kunnen inroepen, geeft Afnemer het recht om de nakoming van zijn/haar verplichtingen op te schorten, achterwege te laten of zelfs als vervallen te beschouwen.
6.9 De vordering van Voor Iedereen op Afnemer is, inclusief eventueel verschuldigd geworden rente en kosten, terstond en geheel opeisbaar, ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de gesloten overeenkomst aan de zijde van Afnemer, dan wel ingeval van executoriaal beslag op de aan Afnemer toebehorende zaken, dan wel indien surséance van betaling of het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd. Afnemer wordt in gevallen als in dit lid omschreven geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
6.10 In geval van niet tijdige betaling, dan wel andere omstandigheden als in artikel 6.9 omschreven, is Voor Iedereen gerechtigd de uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel (te hare keuze) de met Afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig jegens Afnemer te worden.6.11 Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingswerkzaamheden is Afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Voor Iedereen gemaakte incassokosten en proceskosten verschuldigd.

Artikel 7 - Aanvullingen en wijzigingen
7.1 Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden Voor Iedereen slechts indien zij deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.
7.2 Aanvullende afspraken, wijzigingen of externe omstandigheden waarop Voor Iedereen geen invloed heeft, kunnen leiden tot verlenging van de door partijen overeengekomen tijdsplanning.
7.3 Extra werkzaamheden en kosten aan de zijde van Voor Iedereen als gevolg van aanvullende afspraken in de ruimste zin des woords en bestelwijzigingen, mogen aan Afnemer worden doorberekend.

Artikel 8 - Persoonsgegevens
8.1 De persoons- en bedrijfsgegevens van Afnemer zullen worden opgenomen in bestanden van Voor Iedereen. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van Afnemer.
8.2 Afnemer kan te allen tijde inzage krijgen in zijn gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van Voor Iedereen. Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien de gegevens niet correct zijn.
8.3 De aan Voor Iedereen verstrekte persoonlijke en/of bedrijfsgegevens zullen worden gebruikt ter beoordeling, ondertekening en doorvoering van een bestelling en om de klantenrelatie die hieruit ontstaat te beheren, met daarin inbegrepen het innen van openstaande vorderingen, het bestrijden van fraude en/of het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
8.4 In geen enkel geval zal Voor Iedereen de haar ter beschikking staande persoons en/of bedrijfsgegevens openbaar maken, doorgeven of verkopen aan fabrikanten, importeurs of derden. Slechts in die gevallen waar het gaat om probleemloze leveringen kan Voor Iedereen ervoor kiezen om fabrikanten of importeurs beperkte informatie te geven omtrent rechtstreekse leveringen aan Afnemer.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
9.1 Voor Iedereen behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken, ook toekomstige, geheel is voldaan. Voorts geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Voor Iedereen op Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Afnemer in een of meer van zijn overige verplichtingen jegens Voor Iedereen.
9.2 Tòt het moment van volledige betaling van de koopprijs, met inbegrip van eventueel verschuldigd geworden rente en kosten, is Afnemer, behoudens schriftelijke toestemming van Voor Iedereen, niet bevoegd het door hem/haar van Voor Iedereen gekochte aan een derde te verpanden, dan wel de eigendom van het gekochte over te dragen.
9.3 Het risico van door Voor Iedereen geleverde artikelen gaat, onverminderd het door Voor Iedereen bedongen eigendomsvoorbehoud, op Afnemer over vanaf het moment van aflevering van de artikelen aan Afnemer. Voor eventuele schade aan het geleverde waarop het eigendomsvoorbehoud rust, welke tijdens het verblijf bij Afnemer ontstaan, is Voor Iedereen onder geen enkel beding aansprakelijk.
9.4 Indien Afnemer, om welke reden of door welke oorzaak dan ook, handelt in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance van betaling aanvraagt, dan wel komt te overlijden, dan wel een betalingsregeling met zijn crediteuren treft of daartoe gedwongen wordt, is Voor Iedereen gerechtigd het door hem geleverde terug te halen, ongeacht waar deze zich bevinden, en zonder dat Afnemer enig recht tot schadevergoeding jegens Voor Iedereen geldend zal kunnen maken.
9.5 Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Voor Iedereen geleverde artikelen, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Voor Iedereen garandeert niet dat de aan Afnemer geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10 – Garantie
10.1 Ten aanzien van door Voor Iedereen geleverde artikelen, verstrekt Voor Iedereen slechts garantie indien en voor zover deze door de leveranciers van Voor Iedereen aan Voor Iedereen wordt verstrekt.
10.2 Zo er sprake is van garantie, dan geldt deze slechts in geval van eventuele fabricagefouten en/of defecten die zich voordoen bij normaal gebruik van het door Voor Iedereen geleverde artikel overeenkomstig de gebruikelijke en normale bestemming en derhalve niet indien er sprake is van onoordeelkundige opslag, behandeling of onjuist gebruik, dan wel het niet opvolgen van eventueel verstrekte onderhoudsvoorschriften.
10.3 Geen garantie wordt verstrekt gedurende het tijdvak dat Afnemer in gebreke is met de voldoening van de verplichtingen zijner-/harerzijds jegens Voor Iedereen.
10.4 De door Voor Iedereen verstrekte garantie strekt zich onder geen beding verder uit dan het kosteloos leveren van het ontbrekende deel van het artikel, dan wel het kosteloos herstellen of vervangen van het artikel waaraan zich het gebrek dat onder de verstrekte garantie valt voordoet, dit ter keuze van Voor Iedereen. Afnemer dient zelf zorg te dragen, indien door Voor Iedereen verzocht, om het artikel goed verpakt en voor eigen rekening retour te sturen zodat Voor Iedereen in de gelegenheid gesteld wordt om het defect te controleren en waar mogelijk op te lossen. Ten gevolge van het naleveren van het ontbrekende onderdeel, dan wel het herstel of de vervanging van het geleverde artikel, treedt Voor Iedereen in alle rechten welke Afnemer geldend zou kunnen maken jegens de fabrikant of importeur van het artikel. Waar van toepassing geldt voor het/de vervangen artikel(s) een garantietermijn welke synchroon loopt met de originele garantietermijn van het aangeschafte artikel conform 1e facturatie.
10.5 Indien het door Voor Iedereen geleverd artikel door een derde is gerepareerd of bewerkt c.q. behandeld, komt de door Voor Iedereen verstrekte garantie te vervallen, e.e.a. behoudens het geval dat Voor Iedereen schriftelijk heeft ingestemd met reparatie of bewerking c.q. behandeling door een derde. Ook komt de garantie te vervallen als er in het geval van lichttafels en waar van toepassing, geen gebruik wordt gemaakt van de meegeleverde stroomadapter.
10.6 Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen is Voor Iedereen slechts binnen Nederland gehouden tot nakoming van zijn in de voorgaande bepalingen omschreven garantieverplichtingen.
10.7 Voor alle via vistaplanonline.nl geleverde goederen geldt een garantietermijn van tenminste 12 maanden met uitzondering van de Huion Led lichttafels waar per 01-01-2016 uitsluitend voor iedere nieuwe verkoop 18 maanden garantie gelden. Overige afwijkingen in garantietermijn(en) worden op productnivo aangegeven.

Artikel 11 - Klachten
11.1 Afnemer zal het geleverde onmiddellijk bij de levering controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomen.
11.2 Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, terstond, en uiterlijk binnen 7 dagen na feitelijke (af)levering per e-mail bij Voor Iedereen worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt van Afnemer geacht dat het geleverde/gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk is aanvaard.
11.3 Ieder recht tot klachten vervalt, indien en zodra Afnemer het geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel gebruikt dan waarvan Voor Iedereen redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt.
11.4 Klachten ter zake van in de handel en de branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteiten, samenstellingen, dikte, hoeveelheden, e.d. worden niet gehonoreerd.
11.5 Voor Iedereen is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien Afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen jegens Voor Iedereen, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Afnemer zal zijn verplichtingen niet kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht.
11.6 Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal Voor Iedereen na overleg met Afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn herleveren van een artikel of een dienst van dezelfde of vergelijkbare soort. Afnemer zal de vervangen zaken of onderdelen of ter zake van de dienst verstrekte stukken desgevraagd aan Voor Iedereen overdragen dan wel gedurende enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van Voor Iedereen.

Artikel 12 - Zichttermijn / retourzendingen
12.1 Vanaf het moment van de aflevering, heeft Afnemer recht op veertien (14) dagen bedenktijd (de zichttermijn genoemd).
12.2 Als Afnemer afziet van de aankoop binnen de zichttermijn heeft Afnemer in dat geval recht op teruggaaf van het aankoop bedrag van het product exclusief administratieve kosten en door Voor Iedereen gemaakte verzend of bezorgkosten welke door Afnemer al dan niet is betaald in verband met de (retour)zending(en). Teruggaaf van het betaalde aankoop bedrag van het product zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar in ieder geval binnen dertig dagen na de retourzending.
12.3 Afnemer is verantwoordelijk voor het in juiste staat retourneren van het product in ongeschonden en waar van toepassing in ongemonteerde staat. De verzendkosten bij retourzendingen zijn voor kosten van de Afnemer. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van Afnemer.
12.4 Voor Iedereen is gerechtigd te laat verstuurde en/of kennelijk ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen waarvan de kosten niet zijn vooruitbetaald, te weigeren.
12.5 Afnemer zal geen aanspraak maken op retourzending nadat een, door Afnemer gemonteerd product, gedemonteerd wordt retourgestuurd. Uitzondering hierop is een volledig schadeloze retourzending, zulks ter beoordeling van Voor Iedereen.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid
13.1 Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Voor Iedereen, behoudens haar opzet of grove nalatigheid niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor Afnemer en/of derden mocht ontstaan. Voor Iedereen is hooguit verplicht het artikel of dienst opnieuw te leveren, dan wel, indien levering redelijkerwijs niet meer mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen.
13.2 Iedere aansprakelijkheid van Voor Iedereen is beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Voor Iedereen voor het desbetreffende artikel of het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag.
13.3 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is Voor Iedereen voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan voorzover deze derden jegens Voor Iedereen aansprakelijk zijn en verhaal bieden.
13.4 Voor Iedereen is niet aansprakelijk indien Afnemer de schade niet binnen 7 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, per e-mail aan Voor Iedereen heeft gemeld.
13.5 Voor Iedereen bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
13.6 Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel en deze algemene voorwaarden is bepaald, dienen voorts eventuele (rechts-)vorderingen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na oplevering van de prestatie in rechte aanhangig te zijn gemaakt.
Artikel 14 - Vrijwaring
14.1 Afnemer zal Voor Iedereen volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op Voor Iedereen zou kunnen rusten met betrekking tot door Voor Iedereen geleverde zaken of verrichte diensten, voor zover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op Voor Iedereen rust.

Artikel 15 - Ontbinding
15.1 Indien de Afnemer in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de met Voor Iedereen gesloten overeenkomst, dan wel bij aanvraag van het faillissement van de Afnemer, (voorlopige) verlening van surséance van betaling of liquidatie, wordt de Afnemer geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is Voor Iedereen gerechtigd de gesloten overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, e.e.a. ter keuze van Voor Iedereen en e.e.a. onverminderd het recht van Voor Iedereen om van Afnemer terzake door hem ten gevolge van de opschorting c.q. ontbinding geleden schade een vergoeding van Afnemer te vorderen.
15.2 Ingeval van een opschorting, dan wel ontbinding door Voor Iedereen van de door hem met de Afnemer gesloten overeenkomst als omschreven in het voorgaande lid, is Voor Iedereen op generlei wijze schadeplichtig jegens de Afnemer.

Artikel 16 - Overmacht
16.1 Voor Iedereen heeft te allen tijde het recht om de met Afnemer gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering ervan op te schorten, zonder uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien Voor Iedereen, dan wel haar toeleveranciers, dan wel andere (rechts-)personen waarvan zich bij de uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst bedient, door overmacht verhinderd is/zijn om zijn/hun verplichtingen na te komen.
16.2 Onder overmacht, als bedoeld in het voorgaande lid, wordt verstaan: iedere tekortkoming welke niet aan Voor Iedereen kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Hieronder valt in ieder geval: staking, uitsluiting, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, overheidsvoorschriften, weigering van in- of uitvoervergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, blokkade, bedrijfsstoornis, excessieve ziekte van personeel, niet tijdige levering of ondeugdelijke levering van verpakkingsmaterialen, grondstoffen of hulpgrondstoffen, onverschillig of deze omstandigheden zich bij Voor Iedereen, dan wel bij zijn leveranciers, dan wel andere (rechts-) personen waarvan Voor Iedereen zich bij de uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst bedient, voordoen.

Artikel 17 - Communicatie
17.1 De communicatie tussen Voor Iedereen en Afnemer zal voornamelijk via e-mail plaatsvinden. Voor Iedereen is niet aansprakelijk voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Afnemer en Voor Iedereen en derden.
17.2 De inhoud van de vistaplanonline.nl webwinkel, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Voor Iedereen op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor Iedereen kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Voor Iedereen is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de desbetreffende informatie, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Voor Iedereen.
17.3 Niets van de sites van Voor Iedereen mag door derden zonder toestemming van Voor Iedereen gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Voor Iedereen.

Artikel 18 - Nietigheid/vernietigbaarheid bepaling Algemene Voorwaarden
18.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
18.2 In een geval als in het voorgaande lid omschreven, wordt de nietige c.q. vernietigde bepaling geacht te zijn vervangen door een bepaling die de strekking en het doel van de bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 19 - Geschillen
19.1 Alle geschillen welke betrekking hebben op de uitleg, dan wel de naleving van deze algemene voorwaarden, worden onderworpen aan het oordeel van de volgens de wet bevoegde rechter.
19.2 Op alle overeenkomsten welke door Voor Iedereen, onder de vigeur van deze algemene voorwaarden worden aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.3 Door geen der voorgaande bepalingen worden de rechten, die voor Voor Iedereen uit het gemene recht voortvloeien, op welke wijze dan ook beperkt.

Artikel 20 - Aanvragen voorwaarden
20.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij Voor Iedereen via info@vistaplanonline.nl.

Wij maken gebruik van cookies om het gebruik van onze webshop voor u eenvoudig te houden en om het verkeer op de website te analyseren. Door op Ja te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van de benodigde cookies voor een juiste weergave van de webshop. Op geen enkele manier zullen wij gegevens van u als bezoeker en/of klant aan derden doorgeven.